Szent Mihály templom

A Wiki - Katona Lajos Városi Könyvtár wikiből

Vác közel egy évezredes múltjának mintegy felében meghatározó jelentősége volt a főtéri Szent Mihály templomnak, a város leghosszabb ideig létező templomának, melynek rekonstruált romjai a mai Főtér meghatározó arculatát adják. A templomot az 1760-as évek elején, a nagy barokk városrendezés során bontották le, romjai a Főtér és a történelmi belváros rekonstrukciója során kerültek elő 2003-2005 során.


Előzmények:

Szent Mihály templom - romkert a Főtéren

Valószínűleg már a váci püspökség megalapítása előtt volt temploma a városnak. A Szent Péter templom a mai Hétkápolna környékén épülhetett, a 12. században pedig a püspöki központtól északra elterülő részen építették meg a Szent Margit egyházat. Mindkét templom a törökkorban pusztult el.

A 13. sz. elején már biztosan volt templom a mai Március 15.-e tér környékén, de lehet, hogy a korábbi nemzedékek idején is. Ennek a korábbi templomnak egyetlen részlete sem került elő, de az ásatások során több, az Árpád-kor időszakára keltezhető sírt sikerült feltárni. Ezek a temető legkorábbi rétegéhez tartoztak. A feltárt kelet-nyugati tájolású sírok bizonyítják a fából vagy kőből épült korai, valószínűleg a tatárjáráskor elpusztult templom valamint az őt körülvevő temető egykori létezését. Lehetséges, hogy ezt az egyházat is Szent Mihálynak szentelték, és a tatárok után beözönlő németek e miatt választották őt az új templom patrónusának.

A templom története:

A XIII. században a mai Március 15-e tér környékén jött létre a mai Ausztria Duna menti részeiről valamint a délnémet területekről beköltözött német telepesek városrésze. Német várost először 1319-ben említi egy latin oklevél, melyben az is olvasható, hogy templomuk védőszentje Szent Mihály arkangyal. A németek a korábban ott lévő, a tatárjáráskor elpusztult épület helyére építették az új templomot s körülötte ők is temetőt nyitottak. Az új román stílusú kőtemplomot a korábbi templom keleti-nyugati irányú tájolásától pontatlanabbul tájolták, így tájolása néhány fokkal eltért a korábbitól, s ezt az irányt követték a körültette lévő sírok is, jól elkülönülve így a korábbi temetkezésektől.

A Szent Mihály templom fennállása alatti mintegy 500 évben a város lakóinak jelentős részét temették el a templomban, ill. a köréje épült temetőben. A papokat, ill. más egyházi és előkelő személyeket a templom belsejében lévő sírokba, míg az egyszerű híveket a szentegyház körül létrehozott temetőben helyzeték el. Az évek során összesen mintegy 15 generációt temettek ide, minek folyamán olyan zsúfoltság alakult ki a temetőben, hogy sokszor hat-hét rétegben helyezkedtek el a sírok egymás felett.

A templomot 1332-ben említik ismét. Valószínűleg ennek a templomnak volt a plébánosa Stephanus váci pap, aki ekkor 20 márka (azaz több mint 4 kg) ezüst jövedelemmel rendelkezett. A bevétele után járó egyházi tizedet ekkor az esztergomi érseknek fizette, ami azt mutatja, hogy bár a templom a váci egyházmegye területén, a püspöki székhelytől pár percnyi járásra helyezkedett el, kiváltságainak köszönhetően az itteni püspöktől egyházjogilag független volt. 1480-ban azonban a Szent Mihály templom már egyértelműen a váci püspök fennhatósága alá tartozott.

A templom teljes átépítését a XIV. század második vagy a XV. század első felére tehetjük. Ekkor a román stílusú egyházat elbontva, egy jóval nagyobb, háromhajós, csúcsíves karcsú ablakokkal és támpillérekkel ellátott templomot építettek, mely a korábbinál jóval több hívőt volt képes befogadni, és képes volt arra, hogy bemutassa a Német város lakóinak jómódját. Ennek a legtovább használt templomnak az alaprajza látható a főtéri romkertben.

Sponcir metszete Vácról (XVII. század) - a kép bal oldalán a Szent Mihály templom


Egy –két nemzedékkel később építették a hajó déli részéhez toldott kis mellékkápolnát és valószínűleg az északi hajófalhoz ragasztott sekrestyét is. A nyugati homlokzaton lévő főbejárat fölött karcsú, magas tornyot látunk az 1600 körüli metszeteken, ez is a hódoltság előttről származhat.

A hívek többségéhez hasonlóan a török kor előtt a lelkipásztorok is németek voltak.

A város 1543. évi török kézre kerülése után ez volt az egyetlen templom, mely keresztény kézben maradt, de adót fizettek utána a töröknek. A templom a Piac mahalle (török közigazgatási egység) része volt, s a templom körül tartották a heti piacokat is. A temető fala melletti területen számos bolt működött.

A XVI. században Vácon is megjelent a kálvini reformáció, s az ezt követő években a reformátusok használták a templomot. Ők 1669-ben a templomhoz egy tornyot építettek.

1686-ban került ismét keresztény kézre Vác. A visszatérő püspökség a Szent Mihály templomot tekintette székesegyháznak, hiszen a várban lévő templomot a törökök lerombolták. A Habsburg csapatok támogatását élvező katolikus püspök visszafoglalta a reformátusoktól a templomot és a Géza király téren lévő török időkben elpusztított székesegyház helyett a Szent Mihály templom vált püspöki katedrálissá.

Dvornikovich Mihály püspök 1699-ben felújíttatta az épületet és pompás berendezéssel látta el. 1750 környékén újabb felújítások kezdődtek a barokk jegyében, de ezt a munkát az új püspök, Esterházy Károly félbehagyatta és megkezdte a Konstantin téren álló új székesegyház építését. Az új templomot 1772-ben szentelték fel, a két korábbi székesegyház patrónusának, Szűz Máriának és Szent Mihály arkangyalnak tiszteletére. A Szent Mihály templom ekkorra már nem létezett, 1760 körül elbontották, anyagát valószínűleg beépítették az új székesegyházba. A templom lebontása után temetőjét egy ideig még használták.

Irodalom:

Tettamanti Sarolta - Batizi Zoltán: Térből térre: A Szent Mihály-templom régészeti kutatásának eredménye. Vác : Vác Város Önkormányzata, 2006.

Vác: A Dunakanyar szíve. Vác : Vác Város Önkormányzata, 2009. 81-83. és 122-124. p.

Szarka Gyula: Vác katolikus intézményei és épületei a török hódítás korában. Vác, 1948. 27-31. p.

Kép 1. : http://taj-kert.blog.hu/

Kép 2.: Tragor Ignác: Vác vára és képei. Vác : Váci Múzeum Egyesület, 1906. 122-123. p.

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök