Közadatok

1.I Szervezeti, személyzeti adatok 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Katona Lajos Városi Könyvtár
2. Székhely 2600 Vác, Budapesti főút 37.
3. Postacím: 2601. Pf. 246
4. Telefonszám 27/311-335 ; 27/316-335
5. Faxszám: 27/319-262
6. Központi elektronikus levélcím klvk@konyvtar.vac.hu
7. Honlap www.klvk.vac.hu
8. Ügyfélszolgálatok elérhetősége Olvasószolgálat: kolcsonzo@konyvtar.vac.hu Tel. 27/311-335/109 Gyermekkönyvtár: gyermekkonyvtar@konyvtar.vac.hu Tel.:27/311-335/210 Hangtár: hangtar@konyvtar.vac.hu Tel: 27/311-335/105 Helytörténeti gyűjtemény: helytortenet@konyvtar.vac.hu Tel: 27/311-335/103
9. Ügyfélszolgálati/közönségkapcsolati vezető neve Nincs adat
10. Nyitva tartás http://www.klvk.vac.hu/hu/fooldal/nyitva-tartas  
II. A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája  (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti struktúra: szervezeti_felepítes  
III. A szerv vezetői
1. A szervezet vezetője

Cserkaszky Györgyi igazgató

Email: igazgato@ konyvtar.vac.hu Tel.:27/311-335/101 Jancskár Judit igazgatóhelyettes E-mail: titkarsag@konyvtar.vac.hu Tel.: 27/311-335/103
2. Szervezeti egységek Állománygyarapító- és feldolgozó csoport Email: feldolgozo@konyvtar.vac.hu Olvasószolgálat Email: kolcsonzo@konyvtar.vac.hu Gyermekkönyvtár gyermekkonyvtar@konyvtar.vac.hu Hangtár hangtar@konyvtar.vac.hu Helytörténeti gyűjtemény helytortenet@konyvtar.vac.hu  
1.2. A felügyelt költségvetési szervek Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3. Gazdálkodó szervezetek Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet
1.4. Közalapítványok Nincs a szerv által alapított közalapítvány
1.5. Lapok Nincs a közfeladatot ellátó szerv által alapított lap
1.6.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Vác Város Önkormányzata 2600 Vác, Március 15. tér 11. Polgármesteri hivatal Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414 Zöld szám: 06-80-890-020 Hivatal fogadónapjai: Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00
1.7. Költségvetési szervek Nincs a költségvetési szerv által alapított másik költségvetési szerv
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege - 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. -További jogszabályok: http://ki.oszk.hu/content/jogszabalyok   - SZMSZ: szmsz_20171016 - Alapító okirat: alapito_okirat_2017  
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nincs adat
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok A szerv nem intéz hatósági ügyeket
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Nyilvános könyvtári ellátás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása nyilvános könyvtári ellátás a 1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-ban foglaltak szerint:
  • a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása
  • tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
  • más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása
  • könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás                                   Szabályzatok
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke         Szolgáltatási díjak
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke   könyvtári dokumentum adatbázis könyvtári olvasói adatbázis
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Dokumentum adatbázis – dokumentumok adatai - metaadatok Olvasói adatbázis – személyi adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Dokumentum adatbázis – nyilvános- OPAC-on keresztül elérhető - A személyi adatok nem nyilvánosak.
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A dokumentum adatbázis az intézmény szerzői jogi védelme alatt áll. A személyi adatokról másolat nem készíthető
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei http://www.klvk.vac.hu/szolgaltatasok/e-konyvtar/
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása 1. Katona Lajos élete és munkái 2. Várostörténeti konferencia előadásai 3. Kaland a Bibliotékában - kisfilm
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja 1-2.. A Könyvtár helyismereti gyűjteményében hozzáférhető, illetve kölcsönözhető, megvásárolható
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések Nincsenek a szervnek testületi szervei
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok Nincsenek a szerv által kiírt pályázatok
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények Nincsenek a szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése nincs adat
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák nincs adat
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések A szervnél nem voltak vizsgálatok
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék nem végzett a szervnél ellenőrzést
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok Nem voltak a szervnél egyéb ellenőrzések
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nincs adat
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk http://ki.oszk.hu/content/statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései ktgvetes2012 ktgvetes2013 ktgvetes2014 ktgvetes2015 ktgvetes2016 ktgvetes2017 ktgvetes_2018
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói beszamolo2012 beszamolo2013 beszamolo2014 beszamolo2015 beszamolo2016beszamolo2017
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolóiv Beszámolónként.
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 26 fő
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Nincs adat
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Nincs adat
II. Közzétételi egység: Támogatások A szerv nem nyújt támogatást
III. Közzétételi egység: Szerződések : Nincsenek ötmillió forintot elérő szerződések
IV. Közzétételi egység: Koncessziók : Nincsenek koncessziók
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések : nincsenek ötmilliót elérő egyéb kifizetések
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések TAMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0020 …, fenntarthatósági periódusban
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés Nincsenek közbeszerzések